Recherche rapide de produits
Type / Modèle
Marque
Produits d'occasion

Conditions Générales

Art. 1 Toepasbaarheid

1.1 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen HDW Belux nv (hierna "de Leverancier" te noemen) en de Klant uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden, de van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het onderhoudscontract. De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant wordt dus steeds beheerst door
1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden; en
1.1.2 De Bijzondere Voorwaarden – Verkoop Materieel; en/of de Bijzondere Voorwaarden – Verkoop Onderdelen; en/of de Bijzondere Voorwaarden – Onderhoud en Herstel, en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld
1.1.3 De Offerte en/of het onderhoudscontract.
1.2 De Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden zijn geldig vanaf schriftelijke bevestiging door de Leverancier van de door de Klant geplaatste bestelling of feitelijke levering door de Leverancier, en worden verder in deze Algemene Voorwaarden, en in de Bijzondere Voorwaarden, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het onderhoudscontract, aangeduid als de "Koopovereenkomst", of de "Onderhoudsovereenkomst", hierna gezamenlijk de "Overeenkomst" te noemen.
1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het onderhoudscontract, zullen bepalingen in het onderhoudscontract voorrang krijgen op tegenstrijdige bepalingen in de Offerte, bepalingen in de Offerte voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, en bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
1.4 Het verzuim of uitstel van de Leverancier in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.
1.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. De Klant wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij ontstentenis van reactie van de Klant binnen de vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving wordt de Klant geacht de wijzigingen integraal en onherroepelijk aanvaard te hebben.
1.6 De Klant kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. De Klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
1.7 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, en die aan de datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan.

Art. 2 Offertes en bestellingen

2.1 Offertes zijn kosteloos, gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Aangeboden prijzen worden gedurende dertig (30) kalenderdagen gewaarborgd. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Leverancier en binden de Leverancier niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de Leverancier doet de Overeenkomst ontstaan.
2.2 De Leverancier gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor haar Offerte gebruiken. Indien de Klant een bestelling plaatst door zelf referenties van de Leverancier te citeren, gaat de Leverancier er van uit dat deze met de effectief gewenste Goederen overeenstemmen.
2.3 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus van de Leverancier of op de website van de Leverancier of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.
2.4 De verkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen kan plaatsvinden tegen inkoop van een gebruikte machine van de Klant. De Leverancier zal in beginsel uitsluitend voor – naar het oordeel van de Leverancier – goed werkende machines, toebehoren en/of onderdelen een overnamebod doen. Indien de Leverancier akkoord gaat met de inkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen die gebreken vertonen, dan dient de Klant de gebreken schriftelijk en zo volledig en gedetailleerd mogelijk te signaleren. Indien blijkt dat de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen meer gebreken vertonen dan blijkt uit de schriftelijke mededeling van de Klant, dan zal de Leverancier de reparatiekosten automatisch in mindering brengen van de overeengekomen overnameprijs. Werkbons uitgaande van de Leverancier gelden in dat geval als bewijs van door de Leverancier uitgevoerde en door de Klant te dragen herstellingswerken. De eventueel in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen worden pas eigendom van de Leverancier zodra deze de feitelijke levering daarvan heeft aanvaard. Aanvaarding geschiedt zeven (7) werkdagen na ondertekening van de vrachtbrief voor ontvangst door de Leverancier. Tot dat tijdstip zijn de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen in ieder geval eigendom van de Klant en blijven alle risico's en kosten voor diens rekening.

Art. 3 Voorwerp

3.1 Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat de uitdrukkelijk beschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid als het "Verkochte Materieel"; of "Product"; of het "Onderhoud", allen gezamenlijk "Goederen" te noemen.
3.2 De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Goederen. De Goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werd, of goederen die de Leverancier op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven specificaties aanpaste. De Leverancier heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Goederen niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoorden, wanneer de Goederen aan de door de Klant omschreven specificaties beantwoorden.
3.3 De Klant erkent dat de Leverancier of een van diens verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en de naam en het logo waaronder zij door de Leverancier verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.

Art. 4 Koopprijs en Huurprijs

4.1 De prijs voor de Goederen, wordt bepaald in de Overeenkomst (hierna "Koopprijs"). De Koopprijs is exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van de Goederen en de kosten van verbruik (zoals brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de "Kosten" te noemen). De Kosten zijn ten laste van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief BTW, belastingen en heffingen.

Art. 5 Betaling

5.1 Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen van de Leverancier betaalbaar op de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde vervaldag via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding.
5.2 De Klant is niet gerechtigd om betaling van de Koopprijs op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van de Leverancier, zelfs in het geval van eender welke klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van zijn plicht tot betalen van de Koopprijs binnen de overeengekomen termijn.
5.3 De Koopprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Leverancier zijn ontvangen.
5.4 Indien de Leverancier schriftelijk instemt met betaling via cheque of wisselbrief, geldt het trekken van een wissel of cheque slechts als betaling op de dag dat de Leverancier onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag ontvangen heeft. Daarenboven houdt het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
5.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zoals bepaald in de Overeenkomst, is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15 % per op het gehele openstaande bedrag en dit vanaf de kalenderdag volgend op de vervaldatum tot aan volledige betaling. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 15% op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 125 EUR, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van de Leverancier om een hogere schadevergoeding te vorderen.
5.6 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Ingeval de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden, alsook wanneer een Klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant verschuldigd is aan de met de Leverancier verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.
5.8 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.

Art. 6 Retentierecht

6.1 Ingeval van wanbetaling heeft de Leverancier een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van de Koopprijs, de Kosten, en alle mogelijke intresten en bijkomende invorderingskosten.

Art. 7 Levering

7.1 De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
7.2 Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst lastens de Leverancier, noch tot weigering van de Klant om de geleverde Goederen in ontvangst te nemen.
7.3 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.
7.4 Ingeval de Leverancier zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant de Leverancier per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van vijf (5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. De Leverancier zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van Overmacht, of te wijten is aan de Klant. In dit laatste geval is de Klant gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Koopprijs per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van 5 % van de Koopprijs.
7.5 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van de reeds geleverde Goederen onmiddellijk opeisbaar en is de Klant een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op minimaal 35% van de Koopprijs van het niet-uitgevoerde deel van de Overeenkomst, onverminderd het recht van de Leverancier om hogere schadevergoeding te vorderen.

Art. 8 Overmacht

8.1 In geval van Overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt de levering opgeschort zolang de toestand van Overmacht de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van de Leverancier de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
8.2 Overmacht geeft de Klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking van de Overeenkomst.
8.3 Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van de Leverancier de normale gang van zaken verstoren.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.1 De gehele aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn bestuurders, werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.
9.2 Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-naleving door de Leverancier van de expliciete verbintenissen die hij aanging krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
9.3 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. ‎9.2, kan de Leverancier nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.
9.4 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. ‎9.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, BTW en Kosten exclusief.
9.5 De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde Goederen die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen de Leverancier.

Art. 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag bepaald in de Overeenkomst, heeft de Leverancier het recht om elke nieuwe Overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten of te verbreken, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
10.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. ‎10.1, heeft de Leverancier het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien het voor de Leverancier duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming. De Leverancier zal de Klant in voorkomend geval schriftelijk over haar beslissing informeren.
10.3 In de gevallen bedoeld in Art. ‎10.1 en ‎10.2 is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Leverancier zou lijden.

Art. 11 Varia

11.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige bepaling.
11.2 Gedurende de Leverancier-Klant commerciële relatie, zal de Leverancier of een met hem verbonden onderneming de door de Klant meegedeelde informatie (hierna "Data" genoemd), in zijn klanten relatie database bewaren conform alle wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. Als de Klant de Data wil raadplegen of wijzigen, moet hij dit aan de Leverancier verzoeken door aan diens bevoegde afdeling een aangetekend schrijven te sturen. De Leverancier zal de Data op geen enkele wijze meedelen aan derden die niet aan hem verbonden zijn.
11.3 Worden als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag in België is.
11.4 Tenzij in de Overeenkomst anders aangeduid, wordt als een schriftelijke kennisgeving beschouwd: alle op schrift gestelde mededelingen van de ene naar de andere partij, met ingebrip van (i) email gericht aan het tussen partijen overeengekomen emailadres of (ii) fax.
11.5 Enkel de Algemene en Bijzondere Verkoopvoorwaarden in de volgende taalversies zijn authentiek: Nederlands, Frans en Engels. Indien de Verkoper andere taalversies van de Algemene en de Bijzondere Verkoopvoorwaarden beschikbaar stelt, zijn deze louter informatief en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen.

Art. 12 Overdracht

12.1 De Leverancier mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen of uitbesteden door middel van onderaanneming.
12.2 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Art. 13 Toepasselijk recht

13.1 Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst tussen partijen werd geregeld, verwijzen zij naar het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 14 Bevoegdheid

14.1 Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Leverancier gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Leverancier verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Klant of de Rechtbank van de plaats van uitvoering van de Overeenkomst.
14.2 Vorige paragraaf zal uitgelegd worden in het voordeel van de Leverancier, zodoende zal de Leverancier het recht hebben, naar zijn eigen goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art. 14.1, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde rechtbank kunnen inleiden.

Bekijk hier: 

Algemene voorwaarden 

BIJZONDERE VOORWAARDEN A - VERKOOP MATERIEEL

BIJZONDERE VOORWAARDEN B – VERKOOP ONDERDELEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN C – ONDERHOUD EN HERSTEL

© 2024 HDW
Please select your region


The Netherlands Belgium & Luxembourg Poland

Other

Protection des données

Ce site utilise des cookies pour améliorer la navigation sur le site, analyser l'utilisation et optimiser les fonctionnalités. (révoquer le consentement à tout moment) en savoir davantage
Cookies nécessaires

powered by webEdition CMS