Fast Product finder
Type/Model
Merk
Gebruikt materieel

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HDW NEDERLAND B.V. GEVESTIGD TE HEINENOORD AAN DE ROOISCHAAR NR. 6, ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN ROTTERDAM D.D. 14 DECEMBER 2006

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van koop en verkoop, overeenkomsten van huur en verhuur, leveringen van goederen, en alle gevallen waarbij door ons diensten worden verricht, reparaties daaronder begrepen.
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover zulks door onze Directie schriftelijk is bevestigd en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
Onze vennootschap zal bij de uitvoering van alle opdrachten van haar cliënten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met hun gerechtvaardigde belangen rekening houden.
In het navolgende wordt met "ons" bedoeld "onze vennootschap" in haar hoedanigheid van aanbieder, verkoper, verhuurder, leverancier, aannemer, uitvoerder, reparateur e.d.
Wij zijn steeds gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever wordt hiervan door ons in kennis gesteld. Wijzigingen of aanvullingen zullen echter niet van toepassing zijn op overeenkomsten, welke zijn gesloten vóór zodanige wijzigingen of aanvullingen.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Al onze aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip der opdracht geldende prijzen en specificaties.
Overeenkomsten van koop en verkoop en van huur en verhuur komen tot stand, evenals wijzigingen en aanvullingen daarop, nadat onze Directie de overeenkomsten heeft goedgekeurd c.q. bekrachtigd.
Elke overeenkomst wordt door onze vennootschap gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat de opdrachtgever in voldoende mate kredietwaardig blijkt te zijn; indien onze Directie zulks wenst, dient de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de nakoming voor zijn verplichting te stellen.
In dit geval en voorts het geval dat de rechtsvorm van de opdrachtgever na het tot stand komen van de koopovereenkomst wordt gewijzigd, zijn uitsluitend wij, en niet de opdrachtgever, gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe de tussenkomst van de Rechter zal zijn vereist, terwijl wij niet gehouden zijn tot enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever.
Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de verkoper c.q. verhuurder niet aansprakelijk. Zij worden geacht te zijn verstrekt bij benadering, tekeningen en dergelijke, blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden.
Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of afwijkende afspraken zijn slechts geldig voorzover onze vennootschap deze schriftelijk heeft bevestigd.
Afwijkingen met redelijke tolerantie geven aan de andere partij geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Termijnen, Levertijden en Overmacht
Levertijden en reparatieduur zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Opgegeven termijnen lopen vanaf de datum van de koopovereenkomst, de leveringsopdracht of de huurovereenkomst.
Indien een opgegeven termijn, anders dan door overmacht met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling onder opgave van een redelijke laatste termijn, de opdracht kunnen annuleren.
Voor het overige geldt:
In geval van opschorting door overschrijding van opgegeven levertijd of reparatieduur door welke oorzaak dan ook, heeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te (doen) ontbinden, noch enig recht op schadevergoeding. De opdrachtgever heeft noch het recht de prestatie van ons, noch betaling aan ons te weigeren.
Overmacht ontslaat ons van alle contractuele en alle overige verplichtingen van welke aard en uit welken hoofde dan ook.
Als overmacht zal gelden:
(burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland; epidemieën; brand en andere storingen in ons bedrijf of dan van toeleveranciers; vertraging in de toelevering van goederen; stopzetting van de productie van het verkochte model, of in gebreke zijn c.q. blijven van toeleveranciers met betrekking tot door ons bestelde goederen of opgedragen werkzaamheden; transportmoeilijkheden, werkstakingen, uitsluiting, stremming; diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen, waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enig in reparatie of stalling opgegeven object, en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.
Indien tussentijdse wijzigingen in een koop en/of opdracht tot uitvoering van werkzaamheden worden aangebracht of de uitvoering door aan koper toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, wordt de leveringstijd of uitvoering van werk met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
In geval van beëindiging der overeenkomst door ons, zal deze, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, van rechtswege ontbonden zijn. Eventueel reeds betaalde termijnen zullen dan, indien nog geen werkzaamheden, leveringen etc. plaatsvonden door ons worden gerestitueerd aan de opdrachtgever.

Levering
Levering vindt plaats af bedrijf; indien met de opdrachtgever levering elders is overeengekomen, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment, dat de goederen ten behoeve van de opdrachtgever in onze bedrijven, dan wel elders zijn afgezonderd.
De goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De levering wordt geacht feitelijk te hebben plaatsgevonden zodra aan de opdrachtgever door ons is medegedeeld dat de goederen vanaf een bepaalde datum afgehaald kunnen worden. Op het tijdstip van bedoelde mededeling wordt de opdrachtgever betalingsplichtig jegens onze vennootschap.
De opdrachtgever is gehouden de goederen binnen één week na de hiervoor bedoelde kennisgeving af te halen, tenzij hij schriftelijk met onze Directie een afwijkende regeling heeft getroffen. Indien de goederen niet binnen deze termijn zijn afgehaald is de opdrachtgever, onverminderd het onder "toerekenbare tekortkoming in de nakoming" bepaalde gehouden een door ons vast te stellen bedrag aan bewaarloon te betalen. Bovendien zijn wij gerechtigd de goederen overeenkomstig het bepaalde ter attentie van eigendomsvoorbehoud eigenmachtig te verkopen, indien de opdrachtgever na een herhaalde schriftelijke kennisgeving in gebreke is de goederen af te halen, onverminderd onze rechten voortvloeiende uit het bepaalde onder "toerekenbare tekortkoming in de nakoming".
Bij aflevering van de goederen zijn deze niet door ons verzekerd en evenmin is door ons de eventueel verschuldigde wegenbelasting voldaan.
Indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever aan ons zijn gegeven, wordt de wijze van verpakking, transport e.d. door ons als een goed huisvader bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

Prijzen
Onze prijzen zijn netto. Terzake kan geen aftrek of korting worden toegepast, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door onze Directie bevestigd.
Indien na het sluiten der overeenkomst prijzen van materialen, grondstoffen en halffabrikaten, lonen, premies, heffingen en andere rechten, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, waaronder mede zijn begrepen de prijzen, welke onze toeleveranciers ons in rekening brengen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op ontbinding van de overeenkomst, c.q. annulering van de leveringsopdracht. In consumentenovereenkomsten, waarbij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst door ons een tussentijdse prijsverhoging wordt gehanteerd, wordt door ons aan onze opdrachtgever uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
Indien de uitvoering van de order op verzoek van opdrachtgevers of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van onze vennootschap worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor onze vennootschap zijn ontstaan.
Wanneer wij goederen te koop aanbieden tegen betaling in andere buitenlandse valuta, behouden wij ons het recht voor, prijsverhogende koerswijzigingen van de Euro ten opzichte van die valuta aan opdrachtgever door te berekenen, zolang deze goederen nog niet geleverd zijn.

Betaling
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling à contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank/girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten, zonder dat terzake enige korting of beroep op compensatie zal zijn toegestaan.
Wij zijn steeds gerechtigd van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van of aanbetaling op het overeengekomen bedrag te verlangen.
Bij aankopen of huur op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van onze Directie, dient betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever de door hem verschuldigde koopprijs niet heeft voldaan.

Toerekenbare tekortkoming in de nakoming
Indien de opdrachtgever de goederen niet binnen één week na de onder "levering" sub 3 bedoelde kennisgeving heeft afgehaald, hij niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepalingen van de met hem gesloten overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, voorts indien op diens goederen beslag wordt gelegd, hij surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement (door hem) wordt aangevraagd, zal door ons omgaand ontbinding van de tussen partijen gemaakte afspraak plaatsvinden per die datum door een schriftelijke verklaring daartoe aan opdrachtgever. In dat geval zal het door hem aan ons verschuldigde bedrag terstond en volledig opeisbaar zijn – ongeacht eerdere afspraken omtrent de wijze van betaling – met inbegrip van een verhoging van 15% van de totale bruto-factuurwaarde van de geleverde of te leveren goederen onverminderd ons recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, na schriftelijke melding aan opdrachtgever te ontbinden zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever in verzuim is wegens niet, niet tijdige of slechts gedeeltelijke voldoening aan zijn betalingsverplichtingen zal hij, onverminderd het in het vorige lid bepaalde, rente aan ons verschuldigd zijn ad 1,5% per maand over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van volledige betaling.
Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand aan onze vennootschap – zulks onverminderd de onder lid 1 genoemde verhoging ad 15% - met een minimum van 15% van de hoofdsom te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Eigendomsvoorbehoud
Indien de goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur, opeisbaar of niet, volledig aan ons is voldaan door opdrachtgever – in voorkomende gevallen verhoogd met kosten en/of schaden – blijven deze goederen ons eigendom, tot het tijdstip van volledige betaling.
Zolang de betaling der goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, in bezitloos pandrecht te geven, te verhuren, te verpanden, of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen af te staan of op enigerlei wijze uit zijn bedrijf te brengen. Opdrachtgever is eveneens niet gerechtigd de goederen niet in haar oorspronkelijke vorm te laten, of te wijzigen door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
Zolang de goederen ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid ons eigendom zijn, is de opdrachtgever verplicht deze goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico in voldoende mate en voor eigen rekening te doen verzekeren. De opdrachtgever is verplicht in voorkomende gevallen zijn rechten voortvloeiende uit bedoelde polis van verzekering aan ons in eigendom over te dragen. De opdrachtgever doet op eerste verzoek daartoe aan ons opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals omschreven, zijn wij gerechtigd onze goederen, na schriftelijke melding aan opdrachtgever, dat de overeenkomst is ontbonden, terug te nemen en te behouden met het recht tot eigenmachtige verkoop. Indien deze goederen door opdrachtgever in strijd met het voorgaande tot een nieuw product verwerkt zijn, zal opdrachtgever tot onmiddellijke volledige schadevergoeding terzake gehouden zijn.
De koper is verplicht in vooromschreven geval ons schriftelijk in te lichten, indien derden (vermeende) rechten doen gelden op goederen waarop zoals omschreven eigendomsvoorbehoud rust.

Garantie
Wij garanderen nieuwe door ons geleverde goederen voor zover de daarop verstrekte fabrieksgarantie c.q. die van onze toeleveranciers strekt;
Wij zijn niet verder aansprakelijk jegens de opdrachtgever, dan voor zover zulks voortvloeit uit de ons ingevolge de in lid 1 verstrekte garantie. Voor schade hetzij direct, hetzij indirect, welke voortvloeit uit het gebruik van door ons geleverd of herstelde goederen, tenzij ontstaan door eigen opzet c.q. grove schuld onzerzijds, zijn wij nimmer aansprakelijk. Zulks echter behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, een en ander met name indien de schade ontstaat door het negeren van aanwijzingen onzerzijds, ondeskundig/onzorgvuldig handelen, reparaties door anderen dan ons verricht en gebruik buiten normale bedrijfsoefening. De opdrachtgever is verplicht, op straffe van verval van onze in het vorige lid genoemde garantieverplichting, per omgaande na de ontdekking van een gebrek zulks bij aangetekend schrijven aan ons te melden. Tevens is deze verplicht het gebrekkige onderdeel te bewaren en (vrachtvrij) aan ons terug te zenden, indien wij dit verlangen.
Kosten van reparaties en/of materialen, welke wellicht onder de door ons verstrekte garantie vallen, dienen inclusief bijkomende kosten terstond en overeenkomstig het bepaalde onder "betaling" te worden betaald.

Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie-aanspraak door de fabrikant, c.q. toeleverancier en ten hoogste tot het bedrag dat aldus aan ons wordt vergoed.
Onze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Opdrachtgever heeft nimmer het recht aan ons betaling te weigeren om reden, dat wij onze garantieverplichtingen jegens hem nog niet of niet geheel zijn nagekomen.

Op de door ons geleverde gebruikte goederen wordt geen garantie verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en door onze Directie schriftelijk is bevestigd.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid bij het niet-nakomen van garantieverplichtingen tot de kosten van herstel/vervanging door derden, zulks echter eerst na behoorlijke ingebrekestelling tegen een redelijke termijn.

Aansprakelijkheid
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, alsmede bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, aan personen, aan roerende en/of onroerende goederen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. Elke vordering terzake van vervolg- en/of bedrijfsschade en/of schade aan personen welke zich in dat voorwerp, daarop of daarbij bevinden of daarvoor werkzaamheden verrichten is uitgesloten. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft. Vanaf het moment van levering zijn de goederen steeds en uitsluitend voor risico van de opdrachtgever (zie "Levering").

Met inachtname van het in de voorgaande alinea vermelde zijn wij door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de opdrachtgever, gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de opdrachtgever en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricage- of samenstellingsfouten, danwel door enigerlei andere oorzaken.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan aan personen, goederen, zowel roerende als onroerende, of de (leef-)omgeving in de meest ruime zin, ontstaan in verband met/door ons geleverde goederen en/of door ons verrichte werkzaamheden zulks indien die schade veroorzaakt zou zijn door schuld van aan ons ondergeschikte personen waarvan wij ons bij de uitvoering van de werkzaamheden bedienen, mits er geen sprake is van eigen opzet of grove schuld.

Aansprakelijkheid jegens derden
Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende direct of indirect uit de aanwezigheid en/of het gebruik van door ons geleverde goederen is steeds voor rekening van de opdrachtgever en deze zal ons terzake volledig vrijwaren.

Aansprakelijkheid, risico en verzekering
Opdrachtgever is verplicht de objecten, waarop of waarvan door ons uit te voeren werkzaamheden zullen worden verricht, voor eigen rekening tegen brand- en stormschade te verzekeren. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schaden uit dien hoofde vanaf het moment dat de goederen zijn aangebracht.

Aansprakelijkheidsbeperking geldt steeds onverkort indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van schade, bij uitvoering der overeenkomst(en), toegebracht aan ons en/of aan derden.

Wettelijke voorschriften
De goederen zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende goederen zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Indien wij bezwaren hebben tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zullen wij verplicht zijn deze ter kennis van koper te brengen.
Indien de koper-non consument toepassing van de gewijzigde voorschriften wenst, zal hij deze wens schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Reparaties en Inruil
Onverminderd de overige bepalingen gelden in geval van reparaties of inruil van goederen de navolgende bepalingen: Wanneer bij koop van een nieuwe "machine" tegen inruil van een gebruikte "machine", de koper van de nieuwe machine in afwachting van de levering daarvan de in te ruilen machine blijft gebruiken, dan wordt de in te ruilen machine eerst eigendom van onze vennootschap, nadat feitelijke levering daarvan aan ons heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip zijn alle kosten, schaden en waardevermindering, als gevolg van het gebruik, schadegevallen of gebrek aan onderhoud, voor rekening en risico van de koper van de nieuwe machine.
Een wijziging of verhoging van de overeengekomen prijs van de nieuwe machine ingevolge het bepaalde onder "prijzen" leidt niet tot een dienovereenkomstige wijziging of verhoging van de inruilprijs, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Wij zijn gerechtigd de overeengekomen inruilprijs te herzien in geval van verlenging van de levertijd van een nieuwe machine.

Door ons, c.q. na uitbesteding in onze opdracht door derden, verrichte herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden worden door ons gegarandeerd gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van de werkzaamheden, mits de cliënt in principe onmiddellijk na het constateren van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht dagen na deze constatering, reclameert en wij in de gelegenheid worden gesteld het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op deze garantie vervalt indien derden, zonder onze voorkennis en toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en zulks kan worden aangetoond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.

Vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk heeft verzocht. In alle overige gevallen wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen te onzen gunste, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op enigerlei vergoeding kan maken.

Montage, Installatie, Opstelling en Inbedrijfstelling
Alle montage-, installatie-, opstellings- en inbedrijfstellingswerkzaamheden, alsmede alle bijwerkzaamheden, die niet tot de montage behoren zijn, met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, behoudens het uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomene, voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Verhuur-Algemeen
Verhuurder is steeds HDW Nederland B.V.
Verhuur geschiedt steeds onder deze voorwaarden en schriftelijk bij afzonderlijke huurovereenkomst.

Verhuur-Prijs
Als huurtijd geldt werkdagen van 8 uur; indien ook 's nachts en/of op zaterdagen en/of zondagen wordt gewerkt, wordt dit op basis van het daarvoor geldende tarief extra in rekening gebracht.

Bediening, dagelijks onderhoud en brandstof zijn niet in de huurprijs begrepen. Niet gebruiken van het gehuurde geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of schorsing van de overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een defect hetwelk volgens deze voorwaarden voor rekening van verhuurder dient te komen.

Wanneer een kostprijsbestanddeel van de door verhuurder opgegeven huurprijs tijdens de overeenkomst wordt verhoogd (bijvoorbeeld materialen, lonen, omzetbelasting e.d.), kan verhuurder de huurprijs evenredig verhogen; indien echter zulks binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, staat het huurder vrij de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Indien een regeling van overheidswege daaraan in de weg staat heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, zonder dat verhuurder tot enige vergoeding is verplicht.

Verhuur-Levering
Levering vindt plaats af bedrijf. Het transport van het gehuurde van en naar ons bedrijf vindt plaats voor rekening en risico van huurder.

Verhuur-Termijn
De huur is aangegaan voor de in de huurovereenkomst genoemde termijn, waarbij de dag(en) waarop het gehuurde naar huurder wordt vervoerd, respectievelijk naar verhuurder wordt teruggevoerd, mede als huurdagen gelden. Bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan geldt voor beide partijen een opzegtermijn van tenminste twee werkdagen. Bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is huurder verplicht aan verhuurder zo tijdig mogelijk mede te delen waar het gehuurde voor teruglevering gereed staat, zodat verhuurder ervoor kan zorgen dat het gehuurde met de gebruikelijke middelen van vervoer nog voor 18:00 uur op de laatste dag van de huurovereenkomst bij verhuurder kan worden afgeleverd. Indien het gehuurde niet is teruggeleverd na afloop van de termijn waarvoor de huur is aangegaan, wordt een nieuwe huur geacht te zijn gesloten, voor dezelfde looptijd en op dezelfde voorwaarden tenzij verhuurder binnen een week na afloop van de eerstbedoelde huur daartegen bezwaar maakt.

Verhuur-Aansprakelijkheid bij schade
Door de in ontvangstname van het gehuurde wordt huurder geacht te erkennen het gehuurde in goede staat, geschikt voor het overeengekomen gebruik, te hebben ontvangen en te hebben kennisgenomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het gehuurde. Verhuurder verbindt zich de onderdelen van het gehuurde die defect mochten raken, uitsluitend tengevolge van gebreken in het materiaal of van ondeugdelijke bewerking daarvan, te herstellen of te vervangen, mits zodanig gebrek terstond schriftelijk door huurder is gemeld. De verplichting geldt niet voor het elektrische gedeelte van het gehuurde en voorts niet, wanneer het defect veroorzaakt kan zijn door of in verband met omstandigheden die aan de huurder te wijten zijn, zoals onoordeelkundig gebruik van het gehuurde of gebruik voor een ander doel dan, waarvoor het gehuurde werd geleverd, onvoldoende onderhoud, gebruik van ongeschikte brandstof, energie of smeermiddelen, overbelasting, verkeerde plaatsing of onvoldoende fundering van het gehuurde, verkeerd aansluiten van de spanningsbron en verder alle gevallen, waarin de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Behoudens de hiervoor omschreven verplichting van verhuurder, welke uitdrukkelijk beperkt blijft tot de schade aan het betrokken onderdeel zelf, zijn verhuurder en diens personeel nimmer aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met het gebruik van het gehuurde ontstaan, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregelen van de openbare orde en goede trouw.

Behoudens de hierboven omschreven verplichting van verhuurder zullen gedurende de huur alle risico's van het gehuurde en alle kosten van deszelfs onderhoud of herstelling voor rekening van huurder zijn. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door in verband met het gebruik van het gehuurde ontstaan, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van huurder, derden of door overmacht dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek van het gehuurde, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid. Huurder vrijwaart verhuurder en diens personeel voor vordering van derden van dergelijke schade.

Indien door handelen en/of nalaten van verhuurder schade ontstaat zijdens huurder en verhuurder daarvoor aansprakelijk is, zal deze schade door verhuurder te betalen nimmer de huurprijs te boven gaan. In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde object, is huurder verplicht verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk daarna aan verhuurder over te leggen de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben. De gebruiker van de desbetreffende machine dient zo mogelijk onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde te doen opmaken.

Verhuur-Teruglevering
Indien na afloop van de huurovereenkomst mocht blijken dat er enige wijziging in de staat en onderhoudstoestand van het gehuurde is opgetreden, zal huurder in de gelegenheid worden gesteld om het gehuurde binnen 14 dagen na beëindiging der huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat en onderhoudstoestand terug te doen brengen, bij gebreke waarvan verhuurder zulks op kosten van de huurder zal verrichten, alles met vergoeding door huurder van een schadevergoeding wegens derving van het gebruik van het gehuurde gedurende deze termijn en de met het herstel of wederaanschaffing van het vermiste gemoeide tijd.

Verhuur-Gebruiksvoorwaarden
De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming zorgvuldig te gebruiken en de instructies, die door verhuurder ten aanzien van gebruik en onderhoud zijn gegeven, stipt op te volgen. De huurder zal de machines niet vervreemden of bezwaren en zal bij beëindiging der huurovereenkomst door tijdsverloop, of anderszins, deze terugzenden in dezelfde staat en onderhoudstoestand als aan huurder afgeleverd, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, bij gebreke waarvan huurder verbeurt een direct opeisbare boete ad. ‡ 6.807,-- zonder sommatie, ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst onverlet de verplichting van huurder schade- en herstelkosten te voldoen.
De huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder geen veranderingen of wijzigingen in of aan het gehuurde aanbrengen of dulden.
Een teruggezonden machine zal geacht worden te blijven verhuurd, totdat schade, gebrek aan onderhoud en veranderingen zijn hersteld en de herstelkosten daarvan zijn betaald.
Het gebruik van de machines in een agressieve omgeving, zoals bijvoorbeeld optreedt bij straal-, matalliseer- en/of verfspuitwerkzaamheden is verboden, tenzij de machines hiertegen door afdekking afdoende zijn beschermd en door verhuurder uitdrukkelijk toestemming is verleend. Eventuele schade, ontstaan door onjuiste werkzaamheden, komt in voorkomend geval voor rekening van de huurder, evenals de schade ontstaan door onjuiste bediening, verkeerde opstelling, opzet of schuld, die is ontstaan door handelen en/of nalaten zijdens huurder, gedurende de huurperiode, althans voor de periode, dat het gehuurde voor rekening en risico van de huurder is.
Hierbij wordt de huurperiode geacht door te lopen, totdat de schade is hersteld en de herstelkosten zijn betaald. De huurder staat tegenover de verhuurder ervoor in en verplicht zich uitdrukkelijk verhuurder schadeloos te stellen en terzake te vrijwaren voor alle schade, die verhuurder mocht lijden wegens verlies van of schade aan het gehuurde, dood van derden, letsel van derden of schade aan eigendommen van verhuurder, huurder en/of derden ten gevolge van – geheel of ten dele – het gebruik of de toestand van de gehuurde machine of delen daarvan, terwijl zij in handen of onder toezicht van huurder zijn. De verhuurder zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade ten gevolge van het uitvallen van de machine. Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming het gehuurde in gebruik af te staan aan derden en/of door te verhuren.
Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door verhuurder, tenzij aan huurder schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.
Huurder dient zelf zorg te dragen voor aanbrengen en in stand houden van bebakening en verlichting, zo die is vereist, gelet op de situatie ter plaatse en de eventueel aldaar vigerende politieverordening.

Verhuur-Vervanging
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuurde machine te vervangen door een andere machine van hetzelfde type.
De vervangende machine wordt geacht in de plaats te komen van de vervangen machine.

Verhuur-Ontbinding
De huurovereenkomst kan door verhuurder ontbonden worden zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijk bericht aan huurder hiertoe – onverlet verhuurders mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding – indien huurder:
1. handelt in strijd met de gesloten overeenkomst of met enig onderdeel daarvan;
2. naar het oordeel van verhuurder op onoordeelkundige wijze gebruik maakt van het gehuurde;
3. surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel zijn/haar faillissement wordt aangevraagd, dan wel beslag wordt gelegd ten laste van huurder op het gehuurde, al of niet ten rechte;
4. onder curatele wordt gesteld, komt te overlijden, liquideert of wijziging brengt of doet brengen in de rechtsvorm van zijn onderneming;
Indien verhuurder de overeenkomst ontbonden verklaart op voornoemde gronden, waartoe geen sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn alle overeengekomen huurtermijnen direct opeisbaar zonder sommatie en/of ingebrekestelling.

Verhuur-Betaling, Toerekenbare Tekortkoming in de Nakoming, Hoofdelijkheid
Bij niet tijdige betaling is huurder over het niet tijdig betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting vanaf het moment dat de vordering aan een derde ter invordering uit handen is gegeven.
Indien met huurder meerdere personen en/of bedrijven aangeduid worden, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst voor het voortvloeiende.

Geschillen, Toepasselijk recht, Bevoegde Rechter
Alle geschillen voortvloeiende uit het samenhangende met overeenkomsten met onze vennootschap – in de meest ruime zin – zullen uitsluitend worden berecht door de gewone Rechter, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
Alle overeenkomsten met de vennootschap geschieden volgens Nederlands recht en op die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De Rechter te Rotterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van vorenbedoelde geschillen ook terzake het verzoeken tot het verlenen van toestemming met betrekking tot conservatoire maatregelen in de meest ruime zin des woords, ook al is de andere partij niet gevestigd en/of woonachtig binnen het Arrondissement Rotterdam. In Kantongerechtprocedures geldt echter, dat slechts die Kantonrechter, die naar wettelijke regelen bevoegd is om kennis te nemen van vorenbedoeld geschil, van de zaak zal kennisnemen.

© 2024 HDW
Please select your region


The Netherlands Belgium & Luxembourg Poland

Other

Data protectie

Deze website gebruikt cookies om de navigatie te verbeteren, het gebruik te analyseren en de functionaliteit te optimaliseren. (toestemming op elk moment intrekken) Lees meer
Noodzakelijke cookies

powered by webEdition CMS